Soorten analyses

Oliefabrikanten beschrijven de goede eigenschappen op het gebied van oxidatie weerstand van hun oliën in de praktijk, maar geen van de oxidatie tests in de industrie geeft een duidelijke indicatie hiervan. De tests die op spec bladen vermeld worden (TOST en RPVOT) zijn bedoeld om de geschiktheid van een smeermiddel voor gebruik als turbineolie te beoordelen en om een indicatie te geven van de verwachte levensduur. Niet om de varnish tijdens gebruik nauwkeurig te voorspellen.

Turbine Oil Stability Test (TOST)

De Turbine Oil Stability Test evalueert de oxidatiestabiliteit van een smeermiddel en probeert de verwachte levensduur en prestaties van de turbineolie te bepalen. Met behulp van zuurstof, hoge temperaturen, water en metaal katalysatoren wordt het gebruik van de olie in de praktijk gesimuleerd. Echter is de correlatie tussen de testresultaten en werkelijke prestaties lastig te bepalen.

 

De TOST is een goede methode om zeer slechte olie uit te sluiten. Het zegt echter niets over de weerstand van een olie tegen het vormen van varnish afzettingen. Deze methode kan daarom niet gebruikt worden om verschillende soorten olie te vergelijken.

 

 • TOST is een goede eerste selectie, om zeer slechte olie uit te sluiten.
 • Zegt niks over de weerstand van een olie tegen het vormen van varnish afzettingen.
 • Kan niet gebruikt worden om verschillende olie te vergelijken.
 • Achterhaalde test, elke nieuwe olie haalt de maximale TOST test waarde.

Rotating Pressure Vessel Oxidation Test (RPVOT) ASTM D2272

De resterende levensduur van een olie kan geschat worden met behulp van de Rotating Pressure Vessel Oxidation Test. De RPVOT geeft echter weinig tot geen indicatie wanneer een smeermiddel begint af te breken en varnish afzettingen zal genereren. Daarom zegt ook deze test niets over de weerstand van een olie tegen het vormen van varnish afzettingen en kan daarom niet gebruikt worden om verschillende soorten olie te vergelijken.

 

 • RPVOT zegt iets over restlevensduur van olie.
 • Zegt niks over de weerstand van een olie tegen het vormen van varnish afzettingen.
 • Wordt gebruikt om batches van dezelfde olie te testen.
 • Eerste screening, een zeer lage score maakt een olie ongeschikt, zeer hoge scores betekenen niks, kunnen zelfs nadelig zijn.

ASTM D6971 Linear Sweep Voltammetry (LSV), a.k.a RULER

ASTM D6971 vergelijkt de niveaus van gebruikte olie-antioxidanten met nieuwe olie-antioxidanten (AO). Sommige turbine oliën gebruiken mogelijk alleen amine of alleen fenol-antioxidanten. De meeste turbine oliën met een lange levensduur gebruiken een combinatie van amine en fenolische AO. Naarmate een olie ouder wordt tijdens het gebruik, wordt het fenol-AO eerder uitgeput dan het amine-AO. De uitputting van fenol kan plaatsvinden in de vorm van verdamping en omzetting in een tussenliggende AO. Dit tussenproduct kan dan het resterende amine AO ​​stabieler maken, waardoor de noodzakelijke oxidatiestabiliteit wordt verkregen. Om deze reden zijn de waarschuwingsniveaus voor smeermiddelen gebaseerd op de resterende AO-niveaus. Bij LSV (RULER) testen is de bron en integriteit van zowel de gebruikte olie als de referentieolie uiterst belangrijk, aangezien monsterverontreiniging de resultaten aanzienlijk kan beïnvloeden.
 • LSV zegt iets over restlevensduur van olie.
 • Zegt niks over de weerstand van een olie tegen het vormen van varnish afzettingen.
 • Kan niet gebruikt worden om verschillende olie te vergelijken.

WOLF STRIP TEST DIN 51393 (MOD)

Er is een test, ontwikkeld door Shell, een gemodificeerde Wolf Strip-test (ex DIN 51392) die de weerstand van een olie tegen het vormen van afzettingen kan beoordelen bij blootstelling aan hoge temperaturen, lucht en katalytische metalen. Deze test simuleert het beste de omstandigheden als die in de praktijk en maakt het mogelijk om de neiging tot vorming van afzettingen van een olie te bepalen en te vergelijken. Deze testmethode is de laatste jaren in onbruik geraakt door olie leveranciers. Er zijn echter wel veel onafhankelijke laboratoria die deze testen kunnen uitvoeren.
Zeer goed presterende olie, geen varnish
Slecht presterende olie, veel varnish
Matig presterende olie, veel varnish

Membrane Patch Colorimetry (MPC)

ASTM D7843 meet de kleurverandering op een filtervlak van een in gebruik zijnde olie als een indicator voor vernis. Resultaten worden gemeten als “Delta-energie” als een maat voor lichtabsorptie, waarbij donkere vlekken hogere delta-energiewaarden opleveren. Pas op bij MPC van 40 of hoger.
 • MPC zegt iets over restlevensduur van olie.
 • Zegt niks over de weerstand van een olie tegen het vormen van varnish afzettingen.
 • Kan niet gebruikt worden om verschillende olie te vergelijken.

Ultra Centrifuge (UC)

Een interne ExxonMobil-methode meet de hoeveelheid onoplosbare stoffen in een olie op basis van een score van 1 tot 8, waarbij 8 het maximum is (hoogste depositieniveau). Het oliemonster tijdens gebruik wordt in een reageerbuis gegoten en in een centrifuge met 17.500 tpm rondgedraaid. De smeerolie wordt afgetapt en de afzetting van de reageerbuis wordt vergeleken met bekende referenties.

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) (oxidatie)

ASTM D7414 meet oxidatie-absorptiepieken als een indicator van oxidatievorming. Een FTIR-test voor oxidatie identificeert oxidatie bijproducten met carbonylpieken op een typische piek bij 1740 cm-1. Als een olie oxideert, zal de FTIR voor oxidatie bij deze golflengte toenemen. De FTIR-interpretatie kan worden beïnvloed door vaste verontreinigingen, water en het mengen van verschillende smeerolie. Pas op bij Ox ABS-piek van 4 of hoger.

Acid Number (TAN)

ASTM D 664 meet de zuurgraad van olie als een indicatie van oxidatie in mg.KOH / g. Pas op bij 0,4 mg.KOH / g of hoger.
 • FTIR zegt iets over restlevensduur van olie.
 • Zegt niks over de weerstand van een olie tegen het vormen van varnish afzettingen.
 • Kan niet gebruikt worden om verschillende olie te vergelijken.

FTM-791-3462 Coking Tendencies of Lubrication Oils

Evalueert thermische oxidatieve stabiliteit van verse turbineolie op hete oppervlakken. Deze test wordt uitgevoerd bij een gespecificeerde temperatuur en tijd, en met een consistente stroomsnelheid. Het smeermiddelmonster wordt gedurende de testperiode over het hete paneel gedruppeld. Slib en lak zullen zich op de platen opbouwen en aan het einde van de test kan een visuele vergelijking worden gemaakt, evenals het gewicht van de lak / afzetting.

 

 • Vergelijkbare test als de Wolf Strip Test. Ontwikkeld voor het testen van olie voor vliegtuigmotoren.